Skip to main content

Årligt underhåll

Här har vi samlat åtgärder som skall utföras minst årligen i din lägenhet

Som ett led i att säkerställa att era lägenheter samt att dess funktioner fungerar som tänkt, har vi sammanställt en liten checklista vi önskar alla går igenom årligen. På så sätt uppdagas och förebyggs eventuella skador och problem, samt säkerställer att lägenheten är en trygg plats även om olyckan skulle vara framme.

Brandsläckaren

Kontrollera att:

 • Tryckmätaren, manometern, står på grönt. Knacka försiktigt på mätarglaset för att se att visaren inte har fastnat.
 • Slangen är hel.
 • Plomberingen sitter kvar.
 • Släckaren inte har några synliga skador. Våra släckare är pulversläckare – tänk på att det kan vara bra att vända på den några gånger och slå lite lätt på sidan och “lyssna” så att pulvret glider fritt i släckaren. Det finns annars en risk att det packas för hårt och fungerar sämre.
 • Kontrollera tillverkningsdatum och år.
 • Om alla kontroller ovan är OK så bör släckaren fungera som tänkt. Om släckaren är 10 år eller mer, vill vi att ni kontaktar styrelsen för att erhålla en ny.

Brandvarnare.

En brandvarnare kan utgöra skillnad på liv och död och är en billig försäkring.

 • Det skall finnas en uppsatt på varje våningsplan.
 • Testa funktionen med testknappen. Byt eventuellt batterierna vid behov eller vid osäkerhet om hur länge de suttit i.

Kryddhyllefläkten

Denna är enligt våra stadgar den enskildes egendom och det ligger på den enskilde att underhålla fläkten för att bibehålla dess funktion effektivitet. Fläkten suger dels ut matos, men skapar även ett undertryck, vilket gör att friskluft sugs in i våra lägenheter genom de frånlutsventiler som sitter på väggarna. Fläktens fullgoda funktion är avgörande för ett sunt inomhusklimat och gott luftutbyte.

Vid Obligatorisk Ventilations Kontroll vart 6:e år kontrolleras dess funktion och luftflöde. Skulle en lägenhet få nedslag på fläkten, åligger det den enskilde att åtgärda anmärkningen inom då stipulerad tid.

Kryddhyllefläktens motor finner ni mest sannolikt ovanför er spisfläkt i köket. Denna bör rengöras 1 gång per år. Se tillverkarens bifogade manual.

 • Koppla loss fläkten från elnätet
 • Lyft av kåpan.
 • Lyft ur och rengör skovelhjulet och dess omgivande delar.
 • Återställ fläkten och anslut till elnätet.

Frånluftsventiler

Frånluftsventilerna är de kanaler genom vilken vi får in friskluft i lägenheterna. Dessa bör plockas ned och rengöras minst 1 gång per år.

 • Lossa fyrkanten som sitter på väggen genom att försiktigt dra ut den mot dig.
 • Ta loss filtret och rengör detta i ljummet vatten eller vid behov med lätt såpat vatten.
 • Rengör baksidan på fyrkanten från damm och lösa partiklar.
 • Låt torka ut innan återmontering.

Vattenavstängning

Skulle en vattenläcka uppstå i lägenheten kan man lokalt stänga av både kall- och varmvattnet genom att vrida på dessa 2 vred som återfinns bakom en inspektionslucka till höger om toaletten på bottenvåningen. Luckan är försluten med en magnet som lätt låter luckan öppnas om man försiktigt med naglarna eller en kniv petar upp den på vänster sida. Dessa vred är en billig försäkring om olyckan, i form av vattenläckage från till exempel diskmaskin eller köksblandare, skulle vara framme. Förutsatt att det går att stänga av vattnet. Dessa vreds funktion behöver motioneras 1 gång per år för att inte riskera att fastna i öppet läge på grund av kalk eller korrosion.

 • Sätt i gång vattnet i handfatet med både varm- och kallvatten påslaget.
 • Vrid på vreden medurs – när vattnet slutar rinna i handfatet är vredet/vreden stängt.
 • Öppna sedan upp dem igen.

Jordfelsbrytare

Säkringar/proppar bryter inte för de relativt svaga strömmar som går igenom någons kropp och kan vara dödliga. Jordfelsbrytaren hinner snabbt bryta även vid svaga strömmar genom någons kropp. Men den bryter bara om ström lämnar kretsen, så länge det är lika stor ström genom fas och nolla bryter den inte. Ibland bryter jordfelsbrytare strömmen utan att ett farligt fel har uppstått.

Jordfelsbrytaren kan alltså vara en livförsäkring och dess funktion skall inte underskattas.

Jordfelsbrytaren finner man överst till vänster i elskåpet. Till höger om denna finns en liten blå knapp som det står ett T på. Detta är jordfelsbrytarens testknapp. Jordfelsbrytaren skall kontrolleras var 6e månad i enlighet med föreskrifterna.

 • Tryck på testknappen märkt T. Strömmen skall då brytas i lägenheten genom att jordfelsbrytaren utlöser.
 • Slå på jordfelsbrytaren igen.

Tänk på att detta brutit strömmen för hela lägenheten och bör göras vid ett för ert passande tillfälle, då man har tid att säkerställa att alla nätanslutna enheter återgått till normaldrift.

Radiatorer

För att bibehålla ett behagligt inomhusklimat och kunna reglera tillflödet av värme upp eller ned är det viktigt att våra radiatorer fungerar som avsett. Därför är det viktigt att kontrollera och observera om det finns läckage eller rostangrepp, att vred eller termostatventiler finns och fungerar, samt att de sitter fast på radiatorn.

Om ni behöver felanmäla:

Om ni upplever problem som inte är akuta på eller kring er lägenhet önskar vi att ni:

 • Sänder ett mejl till: felanmalan@brftornetiystad.se
 • Generella frågor kan även mejlas till: styrelsen@brftornetiystad.se
 • Problem med IT/TV-tjänster. Ring Telias kollektiva kundtjänst och rådgör i första hand med dem. Telefonnummer: 020 202 070.
 • Löser detta inte era problem kontakta styrelsen för vidare behandling.

Vid akuta problem kontaktar ni ordföranden Dan Olsson på 0766117101.